Menu

Rachunkowość zabezpieczeń

Nasza spółka księgowa – Credos, oferuje usługi księgowe i rachunkowe ze szczególnym uwzględnieniem spraw związanych z wymianą walutową i polityką zabezpieczeń. Poprawne i szersze ujęcie kwestii kursów walutowych pozwala lepiej oszacować koszty transakcyjne. Właściwa wycena wartości instrumentów finansowych w księgach handlowych ogranicza ryzyko ich wpływu na wynik finansowy. Systematyczne ujęcie w księgach handlowych oraz w sprawozdaniach finansowych zmiany wartości instrumentów zabezpieczających oraz zabezpieczanej pozycji daje pełny obraz sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.
Rachunkowość zabezpieczeń oparta jest o:

  • ustawą o rachunkowości oraz rozporządzenie Ministerstwa Finansów
  • międzynarodowy standard rachunkowości numer 39 (MSR 39)
  • międzynarodowy standard sprawozdawczości finansowej numer 7 (MSSF 7)
  • amerykański standard rachunkowości finansowej numer 133 (FAS 133)

Zasady rachunkowości zabezpieczeń:

  • zabezpieczenie wartości godziwej – służy ograniczeniu zmian wartości aktywów/pasywów przedsiębiorstwa;
  • zabezpieczenie przepływów pieniężnych – koncentruje się na ograniczeniu ryzyka zmiany wartości przyszłych przepływów pieniężnych;
  • zabezpieczenie wartości aktywów w jednostkach zagranicznych – ma na celu ograniczenie ryzyka kursowego;

Credos Accounting Services Sp. z o.o. zapewnia pełen zakres usług rachunkowo-księgowych, obsługę kadr i płac. Przejdź na stronę credos.com.