Menu

Stopa bezrobocia sytuacja rynku pracy

Siła konkretnych walut jest uzależniona w znacznym stopniu od ogólnego stanu gospodarki państwa, dlatego przy analizie fundamentalnej walutowej istotne znaczenie mają czynniki markoekonomiczne. O ile niektóre dane z tego zakresu mają niewielki wpływ na decyzje i kroki podejmowane przez spekulantów i inwestorów, o tyle istnieją wskaźniki fundamentalne o dużym znaczeniu, pozwalające na określenie między innymi kondycji danego kraju. Do takich należy niewątpliwie zaliczyć sytuację na rynku pracy, a w szczególności stopa bezrobocia.

Czym jest stopa bezrobocia?

Przed próbą zdefiniowania tego wskaźnika makroekonomicznego należy wyjaśnić pojęcie samego bezrobocia. Jest to stan, w którym część osób zdolnych do pracy i deklarujących chęć jej podjęcia nie posiada zatrudnienia. Warto mieć przy tym na uwadze, iż poziom zatrudnienia w danym państwie stanowi w pewnej mierze odbicie stanu gospodarki kraju. Stopa bezrobocia jest to natomiast stosunek liczby bezrobotnych do liczby osób aktywnych zawodowo, czyli zarówno pracujących, jak i poszukujących prac a także bezrobotnych i osób niepełnosprawnych, które mogą znaleźć zatrudnienie w określonych zawodach.

Stopa bezrobocia określa stosunek ludzi pracujących do tych, którzy jej nie posiadają. Zmiana zatrudnienia jest kluczowym wskaźnikiem długoterminowego wzrostu gospodarczego. Jeżeli ludzie pracują to znaczy, że przeznaczają pieniądze na bieżącą konsumpcję i gospodarka się napędza, tworząc niezbędne ku temu miejsca pracy. W przypadku wysokiego bezrobocia obywatele mniej pieniędzy przeznaczają na wydatki, co powoduje mniejsze zapotrzebowanie na pracowników i sprawia, że gospodarka się kurczy.

Rosnąca stopa bezrobocia jest sygnałem pogarszającej się sytuacji gospodarki krajowej. Taki wskaźnik może odstraszyć inwestorów od tego kraju, a co za tym idzie od prowadzenia w nim jakichkolwiek transakcji, wymagających wymiany walut. W ten sposób może dojść do odwrócenia się inwestorów od danej waluty, a co za tym idzie dojdzie do jej osłabienia względem innych. Spadek stopy bezrobocia przyczynia się z reguły do umocnienia waluty krajowej.