Menu

Poziom rezerw walutowych

Istotnym czynnikiem w fundamentalnej analizie walutowej jest polityka monetarna, którą prowadzą banki. Kroki podejmowane przez te instytucje finansowe wpływają na sytuację rynkową na całym świecie, a także są bacznie obserwowane przez traderów w każdym punkcie naszego globu. To właśnie bank centralny danego kraju wykorzystuje rezerwy walutowe tego państwa dla stabilizacji wahań kursu walutowego, jak również dla pokrycia ujemnych wyników salda bilansu płatniczego.
Czym są rezerwy walutowe?

Jest to zasób obcych walut, zagranicznych papierów wartościowych, złota i innych metali szlachetny oraz innych międzynarodowych środków płatniczych, które znajdują się w posiadaniu banku centralnego danego kraju. Nie są traktowane jako dodatkowe pieniądze do wykorzystania w gospodarce, ale dzięki nim państwo ma możliwość finansowania deficytu na rachunku obrotów bieżących w bilansie płatniczym. Takie działanie pozwala ograniczyć ryzyko spadku produkcji, a co za tym idzie konsumpcji oraz inwestycji. Ponadto państwa trzymają rezerwy walutowe, aby mieć możliwość zareagowania na rynku walutowym w celu zagwarantowania stabilności na rynku finansowym, a dla zapewnienia płynności w skrajnych sytuacjach.
Interwencje walutowe

Tym terminem określa się oficjalną sprzedaż bądź kupno aktywów zagranicznych na rynku walutowym, których celem jest wpłynięcie na poziom kursu walut i poziom rezerw walutowych. Najczęstszym powodem podjęcia przedmiotowych interwencji jest chęć zapobiegnięcia zbyt dużej niestabilności w systemach kursu płynnego w sytuacjach kryzysowych bądź w sytuacji, gdy kurs bieżący w znaczący sposób odbiega od poziomu kursu równowagi, jaki wyznaczają czynniki fundamentalne. Ponadto interwencja walutowa może zostać podjęta z uwagi na stan rezerw walutowych.
Akumulacja rezerw walutowych

Uznawana jest za jeden z procesów o bardzo istotnym znaczeniu dla kształtowania się współczesnej gospodarki światowej – i mając na względzie ten aspekt należy traktować rezerwy walutowe jako ważny czynnik makroekonomiczny w analizie fundamentalnej. Proces przedmiotowej akumulacji rozpoczął się w momencie kryzysów walutowych, jakie miały miejsce w II połowie lat 90-tych XX wieku. Należy mieć bowiem na uwadze, że to właśnie zwiększona częstotliwość występowania kryzysów finansowych stanowi jeden z najważniejszych czynników związanych z istnieniem międzynarodowego systemu walutowego. Do innych czynników można zaliczyć m.in..: duże wahania kursów walutowych, swobodę wyboru systemu kursu walutowego, itp.

Akumulacja rezerw walutowych ma wpływ na stabilność gospodarki, ponieważ wysokie rezerwy gwarantują ochronę przed kryzysami walutowymi, wzmacniają wiarygodność kredytową i ograniczają tzw. country risk (ryzyko kraju) – ma to korzystny wpływ na dobre oceny ratingowe. Ponadto może wpłynąć korzystnie na pozyskiwanie inwestorów zagranicznych. Z drugiej strony akumulacja rezerw walutowych może mieć negatywne skutki – może bowiem przyczynić się do powstawania i utrzymywania się światowej nierównowagi płatniczej.