Menu

Poziom rezerw walutowych

Istotnym czynnikiem w fundamentalnej analizie walutowej jest polityka monetarna, którą prowadzą banki. Kroki podejmowane przez te instytucje finansowe wpływają na sytuację rynkową na całym świecie. Kroki te są bacznie obserwowane przez traderów w każdym punkcie naszego globu. To właśnie bank centralny danego kraju wykorzystuje rezerwy walutowe tego państwa dla stabilizacji wahań kursu walutowego. Pomaga również w pokryciu ujemnych wyników salda bilansu płatniczego.

Czym są rezerwy walutowe?

Rezerwy walutowe to zasób obcych walut, zagranicznych papierów wartościowych, złota i innych metali szlachetny oraz innych międzynarodowych środków płatniczych. Zasób ten znajduje się w posiadaniu banku centralnego danego kraju. Nie są traktowane jako dodatkowe pieniądze do wykorzystania w gospodarce. Dzięki nim państwo ma możliwość finansowania deficytu na rachunku obrotów bieżących w bilansie płatniczym. Takie działanie pozwala ograniczyć ryzyko spadku produkcji, a co za tym idzie konsumpcji oraz inwestycji. Ponadto państwa trzymają rezerwy walutowe, aby mieć możliwość zareagowania na rynku walutowym w celu zagwarantowania stabilności na rynku finansowym, a dla zapewnienia płynności w skrajnych sytuacjach.

Interwencje walutowe

Interwencją walutową określa się oficjalną sprzedaż bądź kupno aktywów zagranicznych na rynku walutowym. Celem takiego działania jest wpłynięcie na poziom kursu walut i poziom rezerw walutowych. Najczęstszym powodem podjęcia przedmiotowych interwencji jest chęć zapobiegnięcia zbyt dużej niestabilności w systemach kursu płynnego w sytuacjach kryzysowych. Do interwencji może dojść również gdy kurs bieżący w znaczący sposób odbiega od poziomu kursu równowagi, jaki wyznaczają czynniki fundamentalne. Ponadto interwencję walutową można podjąć z uwagi na stan rezerw walutowych.

Rezerwy walutowe – akumulacja

Akumulację uznaje się za jeden z procesów o bardzo istotnym znaczeniu dla kształtowania się współczesnej gospodarki światowej. Mając na względzie ten aspekt należy traktować rezerwy walutowe jako ważny czynnik makroekonomiczny w analizie fundamentalnej. Proces przedmiotowej akumulacji rozpoczął się w momencie kryzysów walutowych, jakie miały miejsce w II połowie lat 90-tych XX wieku. Należy mieć na uwadze, że to właśnie zwiększona częstotliwość występowania kryzysów finansowych stanowi jeden z najważniejszych czynników związanych z istnieniem międzynarodowego systemu walutowego. Do innych czynników można zaliczyć m.in..: duże wahania kursów walutowych, swobodę wyboru systemu kursu walutowego, itp.

Akumulacja rezerw walutowych ma wpływ na stabilność gospodarki, ponieważ wysokie rezerwy gwarantują ochronę przed kryzysami walutowymi, wzmacniają wiarygodność kredytową i ograniczają tzw. country risk (ryzyko kraju) – ma to korzystny wpływ na dobre oceny ratingowe. Ponadto może wpłynąć korzystnie na pozyskiwanie inwestorów zagranicznych. Z drugiej strony akumulacja rezerw walutowych może mieć negatywne skutki – może bowiem przyczynić się do powstawania i utrzymywania się światowej nierównowagi płatniczej.