Menu

Kurs walut

W analizie fundamentalnej jednym z bardzo istotnych wskaźników są kursy walutowe, zaś o ich kształtowaniu decyduje szereg czynników. Zmiany cen walut mają wpływ na ewaluację potencjału ekonomicznego kraju, a także na silne i słabe strony gospodarki. Pozwalają określić kierunek jej zmian. Informacje o kursach walut są dostępne niemal na bieżąco w bankach, kantorach oraz online. Dzięki temu analitycy mogą planować kolejne kroki i podejmować działania inwestycyjne.

Czym jest kurs walutowy?

Kurs walutowy to cena danej waluty wyrażona w innej walucie. Zrozumienie mechanizmu opiera się o podaż i popyt walut na rynkach. W tej perspektywie należy postrzegać walutę jako towar, który podobnie jak każdy inny podlega wycenie – właśnie w postaci kursu, po jakim wymieniano jedną na inną. Szereg transakcji dokonywanych między różnymi podmiotami, który wymaga wymiany walut, wpływa na kształtowanie się rynku popytu i podaży. To determinuje cenę. Z uwagi na ogromną liczbę transakcji, wyjątkową dynamikę zmian aktualizacje kursu odbywają się od godzin nocnych w niedzielę, gdy ruszają wymiany walut w Azji.  Kończy się na podobnej godzinie w piątek, kiedy zamykają się banki amerykańskie. Ogółowi odbiorców kursy są znane dzięki największym agencjom współpracującym z instytucjami finansowymi, które przekazują stale świeże informacje.

Gospodarka a kurs walutowy

Kurs walutowy można określić jako wypadkową zmian podaży i popytu, które zmieniają się w zależności od zmian wartości eksportu i importu, napływu oraz odpływu inwestycji zagranicznych, a także środków przesłanych przez prywatne osoby. Ponadto na podaż i popyt wpływ ma ruch turystyczny, a w dużej mierze także tempo wzrostu gospodarczego. Stymuluje on import dóbr oraz usług przez krajowych producentów, zaś większa aktywność importerów powoduje zwiększenie ilości krajowej waluty na międzynarodowym rynku i spadek jej kursu.

Bardzo istotne znaczenie dla kształtowania się kursu walutowego ma stopa procentowa, wyznaczająca opłacalność inwestycji. Mechanizm zależności wiążący te elementy uruchomiony może zostać, gdy wzrośnie stopa procentowa. Wówczas wzrasta także opłacalność posiadania obligacji i wzrasta kurs walutowy. Ponadto zwiększenie się poziomu stóp procentowych przekłada się na zapotrzebowanie na krajową walutę.

Na wahania kursu walut wpływ ma także wzrost krajowego bezrobocia, ponieważ wpływa on na spadek popytu na import. Spadek bezrobocia determinuje większą ilość transakcji, które zawierają importerzy, przyczyniając się do osłabienia krajowej waluty. Jednocześnie wzmaga przez to popyt na lokalną walutę, gdyż posiadacze kapitału dostrzegają w tej sytuacji możliwość osiągnięcia większych zysków w danym kraju. W krótkiej perspektywie wzrost bezrobocia przyczynia się z reguły do osłabienia lokalnej waluty, ponieważ zniechęca inwestorów zagranicznych. W analizie fundamentalnej kursy walut należy rozpatrywać mając na względzie także wskazania z innych czynników makroekonomicznych.