Menu

Inflacja

Czynnikiem, na który inwestorzy oraz analitycy – prowadzący analizę fundamentalną – zwracają bacznie uwagę jest inflacja. Można ją rozpatrywać jako procentową zmianę ogólnego poziomu cen w następujących po sobie okresach czasowych. Kilkanaście lat temu traktowana była jako miernik wzrostu podaży pieniądza w gospodarce. Nad poziomem inflacji w kraju czuwa Bank Centralny.

Czym jest inflacja?

Inflacja zjawisko ekonomiczne, które polega na wzroście ogólnego poziomu cen towarów i usług oferowanych w gospodarce. Ten poziom jest średnią wszystkich cen w gospodarce. Jeśli PKB pozostaje niezmienne, to poziom cen jest wprost proporcjonalny do wysokości podaży pieniądza. Oznacza to podwyższenie ceny w zależności od wielkości podaży. Pojęciem inflacji można określić także pewien stan gospodarki, będący efektem nadwyżki globalnego popytu nad globalną podażą w sytuacji niemożności łatwego zwiększenia podaży. Stan ten przejawia się wzrostem cen w gospodarce rynkowej.

Inflacja stanowi nieodzowny element gospodarki, jednak dopiero zbyt niska lub zbyt wysoka ma negatywny wpływ na nią oraz na społeczeństwo. Można wyróżnić podstawowe mierniki, takie jak:

  • PPI (Producer Price Index) – wskaźnik cen producenta. Obrazuje zmiany cen ustalanych przez producentów na różnych etapach wytwarzania dóbr.
  • CPI (Consumer Price Index) – wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. Określa wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych.
  • Deflator PNB – wskaźnik odzwierciedlający stosunek nominalnego PNB wyrażonego w cenach bieżących do PNB wyrażonego w cenach stałych; dzięki niemu uwzględniane są zmiany cen wszystkich dóbr zawierających się w Produkcie Narodowym Brutto (PNB).

Wpływ inflacji na rynek walutowy

Wahania inflacji przyczyniają się pośrednio do zachowań inwestorów na rynku walutowym, ponieważ sama inflacja ma pośredni wpływ na niego. W jaki sposób? Siła waluty jest w dużej mierze uzależniona od różnych czynników ekonomicznych, istotnych dla gospodarki danego kraju. Jednym z nich jest właśnie inflacja. W sytuacji jej wzrostu, dochodzi do podniesienie stóp procentowych, a w państwach z wyższą stopą procentową krajowa waluta staje się atrakcyjniejsza. Analogiczna sytuacja mam miejsce, gdy dochodzi do spadku inflacji, co przekłada się na spadek stóp procentowych.

Należy mieć na uwadze, że nadmierna inflacja ma negatywny wpływ – świadczy o utracie siły nabywczej waluty. Przykładowo – jeżeli inflacja sięga 10% oznacza to, że za rzeczy, za które dziś płaci się 90 zł, za rok trzeba będzie zapłacić 100 zł. Tak wygląda spadek siły nabywczej waluty. Bardzo niebezpiecznym zjawiskiem jest natomiast hiperinflacja, która może doprowadzić w skrajnych przypadkach do całkowitego zniszczenia waluty.

Na rynku walutowym, gdy inflacja przekracza bezpieczny próg, inwestorzy zaczynają wyprzedawać lokalną walutę w obawie przed wzrostem inflacji i redukcją siły nabywczej pieniądza.