Menu

Polityka ekonomiczna

Przy analizie fundamentalnej istotne znaczenie ma polityka ekonomiczna (gospodarcza) oraz sytuacja ekonomiczna państwa. Powinna być uwzględniona przy badaniu ruchu kursu walut, ponieważ pomaga przewidzieć dalszy rozwój sytuacji na rynku, dzięki porównaniu wyceny z ceną rynkową.

Czym jest polityka ekonomiczna (gospodarcza) państwa?

Polityka ekonomiczna to szereg planowych i celowych działań ze strony instytucji i organizacji międzynarodowych oraz władz krajowych, które oddziałują na gospodarkę narodową. Ma także wpływ na funkcjonowanie gospodarki narodowej, jej dynamikę, strukturę, a także na stosunki ekonomiczne w państwie. Ponadto nie pozostaje bez wpływu na stosunki ekonomiczne z zagranicą. Jednym z głównych celów gospodarki ekonomicznej jest postęp społeczno-gospodarczy. Jeśli polityka dąży do otwartości gospodarczej, to napędza produkcję i przyczynia się do tworzenia nowych miejsc pracy. Tym samym – poprawia sytuację ekonomiczną, świadcząc o stanie dobrobytu, co pośrednio przekłada się na wzrost siły waluty krajowej.

Na sytuację ekonomiczną w państwie polityka gospodarcza oddziałuje za pomocą określonych instrumentów, do których można zaliczyć takie narzędzia ekonomiczne jak m.in.:

 • Ceny rynkowe, regulowane, urzędowe,
 • Premie,
 • Ulgi podatkowe,
 • Subwencje, dotacje,
 • Stawki taryfowe, ubezpieczeniowe.

Ponadto w polityce gospodarczej operuje się narzędziami pozaekonomicznymi. Nalezą do nich zarządzenia i uchwały organów władzy, akty normatywne, informacje o sytuacjami popytowo-podażowej, prognozy demograficzne i szereg innych.

Należy mieć na uwadze, że zmiana polityki ekonomicznej państwa może wpływać na rynki finansowe. Pojawiające się wahania stóp zwroty z inwestycji mogą być wywołane zmianami przepisów prawa bądź innym wpływem państwa na gospodarkę. Częste zmiany przepisów prawa, wielkości podatków oraz innych elementów, sprzęgniętych z sytuacją ekonomiczną kraju, odstraszają inwestorów, ponieważ warunki do uruchamiania inwestycji bądź prowadzenia biznesu są niestabilne. Może to zmniejszać produkcję, a przez to nie powstaną nowe miejsca pracy, co może przełożyć się na stagnację gospodarki.

Analiza sytuacji gospodarczej

Wsparciem analizy fundamentalnej jest niewątpliwie uważniejsze przyjrzenie się sytuacji gospodarczej kraju. W tym celu stosuje się metodę badania opartą o wskaźniki ekonomiczne. Chodzi o dane liczbowe charakteryzujące zjawiska ekonomiczne zachodzące w danym państwie. Taka bliska i dokładna obserwacja pozwala zweryfikować związki pomiędzy elementami działającymi w ramach danej struktury, jak i ocenę gospodarki jako całości. Dlatego analiza sytuacji ekonomicznej uwzględnia funkcjonowanie całej gospodarki, jak i bada procesy, jakie zachodzą w gospodarstwach domowych, przedsiębiorstwach, itp. Do przeprowadzenia takiej analizy stosuje się między innymi:

 • Sprawozdania finansowe i biznes plany,
 • Statystyki ekonomiczne,
 • Dokumentacje produkcyjne, handlowe, inwentaryzacyjne,
 • Dane z GUS i KRS,
 • Informacje bankowe i giełdowe,
 • Dane i analizy agencji ratingowych,
 • Inne dane.