Menu

PKB Wzrost gospodarczy

Jednym z ważniejszych wskaźników markoekonomicznych, które mają istotny wpływ na rynek walutowy jest PKB.

Czym jest PKB?

Jest to wskaźnik mierzący wartość dóbr i usług wytworzonych przez gospodarkę krajową. Podlega on stałym zmianom i można uznać, że stanowi sumę kilku innych czynników. Chodzi o: wydatki konsumpcyjne, wydatki przedsiębiorstw, zmiany zapasów, eksport i import. Wartość PKB jest wobec tego uzależniona od wartości dóbr i usług. Należy przy tym zaznaczyć, że wyróżnia się kilka rodzajów wskaźników PKB, przede wszystkim:

  • nominalny – oznacza krajowy produkt brutto wyrażony w bieżących cenach rynkowych,
  • realny – obliczany jest na podstawie stałych cen w wybranym okresie,
  • potencjalny – określa maksymalną wartość produkcji, jaką gospodarka jest w stanie wytworzyć przy utrzymaniu stabilności cen i który jest zależny od kapitału, nakładu pracy oraz ziemi. Można określić go jako hipotetyczny wzrost produktu krajowego brutto w gospodarce.

Znaczenie PKB dla rynku walutowego jest istotne, ponieważ wskaźnik ten pozwala wskazać trendy, a także ocenić w jakim studium cyklu koniunkturalnego aktualnie znajduje się gospodarka.

Zależność między wzrostem gospodarczym a rynkiem walutowym

Istnieje swoista zależność. W przypadku uwolnionego kursu walutowego wzrost PKB wpływa także na wzrost waluty krajowej w stosunku do innych walut. Oznacza to zazwyczaj, że kondycja danej gospodarki jest dobra. Znaczy to również, że także na dobrym poziomie utrzymuje się wzrost produkcji przemysłowej, przepływ inwestycji zagranicznych oraz wzrost eksportu. Ostatnie dwa czynniki z wymienionych przed chwilą przyczyniają się przy tym do zwiększenia popytu na walutę narodową po stronie zagranicznej. Taki zwiększony popyt przekłada się na wzrost kursu.

Ponadto inwestorzy, którzy obserwują taką sytuację, chcą na niej skorzystać, wobec czego są zmuszeni na początku do zakupienia waluty krajowej – żeby móc właśnie w niej zainwestować swój kapitał na rynku krajowym. Tę zależność można zaobserwować także w zjawisku przenoszenia „dobrobytu w kraju” na notowania giełdowe. Długi i wysoki wzrost PKB może przyczynić się do powstania sytuacji, w której oczekiwane jest podniesienie stóp procentowych. Taka sytuacja przynosi wzrost wartości waluty. Należy przy tym mieć na uwadze sytuację odwrotną. Jeżeli odczyty PKB są złe, może być to sygnał nadchodzącej recesji gospodarczej w kraju.

Obserwując tendencje PKB danego kraju należy być świadomym, iż rozwój gospodarczy kształtuje się w cyklach długoterminowych. Dzięki wyśledzeniu trendu możliwe jest przekierowanie swojego kapitału na czas. Istotne znaczenie mają także prognozy inwestorów – gdy przewidują, że wzrost gospodarczy jednego kraju będzie lepszy niż innego, to właśnie tam kierują kapitał, co automatycznie przekłada się na wzmocnienie waluty tego kraju, a przez to ma wpływ na politykę monetarną prowadzoną przez bank centralny.