Menu

Bilans płatniczy kraju

Przy zastosowaniu analizy fundamentalnej istotnym czynnikiem makroekonomicznym jest bilans płatniczy kraju, w szczególności zaś bilans handlowy, który ma duży wpływ na siłę waluty krajowej. Gdy pojawia się w bilansie handlowym nadwyżka, to zwiększa popyt i determinuje większe zapotrzebowanie na krajową walutę. Tym samym wpływa na jej umocnienie.

Czym jest bilans płatniczy kraju?

Bilans płatniczy kraju to zestawienie wartości wszystkich transakcji ekonomicznych, jakie zostały przeprowadzone między krajowymi oraz zagranicznymi podmiotami gospodarczymi w określonym przedziale czasowym (np. kwartał, pół roku, rok). Jest to bardzo dobry wskaźnik dla ukazania relacji, zachodzących między gospodarką krajową a zagraniczną. Ponadto stanowi element pomocniczy w ocenie sytuacji gospodarczej kraju oraz polityki ekonomicznej.

Do zakresu bilansu płatniczego zalicza się rachunek obrotów bieżących (w jego skład wchodzi m.in. bilans handlowy). Obejmuje on handel towarami, wymianę usług (w tym transportowych), podróże zagraniczne (a konkretnie wartość towarów i usług sprzedawanych w kraju obcokrajowcom oraz rodakom za granicą), dochody z inwestycji, a także inne towary, usługi oraz dochody i jednostronne przekazy pieniężne ludności i władz. Częścią bilansu płatniczego jest także rachunek obrotów kapitałowych, stanowiących przepływy inwestycji bezpośrednich osób oraz firm prywatnych, a także długo- i krótkookresowych przepływów pieniężnych rządowych i prywatnych. Ponadto zalicza się do bilansu płatniczego rachunek zmian rezerw rządowych, który jest zestawieniem obcych środków płatniczych wraz z innymi zasobami o charakterze rezerw.

Bilans płatniczy a bilans handlowy

Bilans handlowy wchodzi w skład bilansu płatniczego. Stanowi zestawienie wpływów z eksportu towarów za granicę oraz wpłat za towary importowane do kraju. Co istotne – bilans handlowy sporządza się na podstawie zawartych transakcji – a nie płatności. W Polsce jest on publikowany co miesiąc przez Narodowy Bank Polski, a także w odstępach kwartalnych oraz rocznych.

Wpływ bilansu płatniczego i bilansu handlowego na gospodarkę kraju

Dla analizy fundamentalnej rynku Forex istotne znaczenie ma saldo bilansu handlowego danego kraju. Jest to różnica między dochodem z eksportu a płatnościami z tytułu importu dóbr do tego kraju. W sytuacji, gdy występuje dodatnie saldo, mówi się o nadwyżce lub dodatnim bilansie handlowym. W przeciwnym wypadku pojawia się deficyt handlowych, nazywany też ujemnym bilansem handlowym. Pojawia się, kiedy import przewyższa eksport i wskazuje, że sytuacja gospodarcza danego kraju ulega pogorszeniu. To także negatywny sygnał w handlu walutami. Gdy pojawia się dodatni bilans handlowy, zwiększa się wartość krajowej waluty względem innych.

Informacja o bilansie płatniczym, w tym handlowym, pozwala traderom oraz inwestorom prowadzić prognozy, a także podejmować decyzje inwestycyjne.