Brokerzy forexowi a polski nadzór KNF

KNF Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) – zgodnie z przyznanymi jej kompetencjami, na mocy ustawy z dnia 21 lipca 2006 roku o nadzorze nad rynkiem finansowym i w oparciu o ustawy regulujące działalność poszczególnych sektorów rynku finansowego (także firm forexowych – krajowych i zagranicznych, działających na terytorium Polski) – posiada funkcję licencyjną, kontrolną, dyscyplinującą i regulacyjną. KNF może bowiem wydać zezwolenie na prowadzenie działalności m.in. bankom, zakładom ubezpieczeń, otwartym funduszom emerytalnym, w tym zagranicznym firmom forexowym, a także posiada szereg możliwych do wykorzystania środków nadzorczych.

Działania KNF względem zagranicznych firm forexowych w Polsce

Komisja Nadzoru Finansowego przeprowadza kontrole inwestycyjne – również zagranicznych przedsiębiorstw, działających na terytorium Polski w formie oddziału. Należy bowiem mieć na uwadze, że KNF nie nadzoruje działalności zagranicznych firm forexowych prowadzących działalność na terenie Polski bez otwierania oddziału. W zakresie kontroli KNF sprawdza zgodność świadczonych usług na rynku Forex z przepisami prawa, umowami zawartymi z Klientami, regulacjami wewnętrznymi i warunkami określonymi w zezwoleniu. Jeżeli w efekcie kontroli wykryta zostanie nieprawidłowość wydane zostaje – przez Przewodniczącego KNF – zalecenie mające na celu dostosowanie działalności przedsiębiorstwa do regulacji prawnych. Ponadto KNF zobowiązany jest natychmiastowo reagować na sygnały świadczące o możliwym postępowaniu nieprawidłowym podmiotu zagranicznego, w szczególności takiego, co do którego ma wątpliwości i obawy, iż jego działalność może naruszać interes klienta polskiego. W ramach swoich działań nadzorczych KNF wymienia doświadczenia oraz informacje z zagranicznymi organami nadzoru.

Jak mogą działać zagraniczne firmy forexowe w Polsce?

Do prowadzenia działalności na terytorium RP – zgodnie z polskim prawem – są dopuszczone:

  • Zagraniczne firmy inwestycyjne, które mają siedzibę na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej (UE) albo stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG) – przy czym zgodnie z ustawą o obrocie z 29 lipca 2005 roku może działać bez zezwolenia KNF, pod warunkiem, że czynności są objęte zezwoleniem udzielonym danej firmie przez właściwy organ nadzoru w państwie jej siedzib. Jednak zagraniczna firma ma obowiązek poinformowania KNF o rozpoczęciu działalności na terytorium RP.
  • Zagraniczne osoby prawne, które posiadają siedzibę w państwach należących do WTO/OECD, z wyłączeniem państw będących członkami UE i EOG. – W świetle przepisów prawa takie osoby mogą prowadzić działalność na terytorium RPO tylko w formie oddziału i po uprzednim uzyskaniu zezwolenia KNF. Firmy zagraniczne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w obszarze rynku Forex powinny wypełniać obowiązki na płaszczyźnie relacji z Klientami w fazie reklamowania i promocji usług finansowych, a także czynności przed zawarciem umowy i późniejszego jego wykonywania. Ponadto KNF przypomina zagranicznym firmom o kwestii maksymalnej wielkości dźwigni finansowej na rynku Forex, co ma istotne znaczenie pod kątem ochrony klienta detalicznego.