Zmniejszona dźwignia na Forex – ESMA

Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (European Securities and Markets Authority, ESMA) istnieje od 2011 roku, a jego głównym zadaniem jest ochrona inwestorów oraz wspieranie rynków finansowych, jak też formułowanie regulacji rynku Forex, czy kwestii dotyczących opcji binarnych w obrębie wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej. Istotnym obszarem działalności ESMA jest nadzór nad produktami inwestycyjnymi, instrumentami rynku Forex i wspomnianymi opcjami binarnymi.

Stanowisko ESMA w sprawie firm finansowych na terenie UE

Z dniem 1 sierpnia 2018 roku na obszarze całej Unii Europejskiej weszły w życie przepisy Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych w sprawie świadczenia usług maklerskich na rynku instrumentów CFD/Forex. Za główne cele nowych przepisów obrano zagwarantowanie lepszej ochrony dla klientów detalicznych handlujących CFD oraz ujednolicenie warunków świadczenia tych usług na całym rynku Unii Europejskiej. Jedną z najważniejszych zmian, jakie zaszły było wprowadzenie limitów dźwigni finansowej, a było to podyktowane ówczesną sytuacją na rynku, która charakteryzowała się bardzo wysokim poziomem dźwigni finansowych dostępnych na rynku, jak również znacznym wzrostem liczby spółek, które wykorzystywały darmowe paszportowanie w Europie. Wiązało się to głównie z przedsiębiorstwami z krajów o niskim poziomie regulacji, które kierowały ofertę do mniej zaawansowanych Klientów jednocześnie oferujących wysokie lewarowanie.

W praktyce oznacza to wyższe depozyty zabezpieczające. Przekłada się to na niższy zysk dla firm, które w modelu biznesowym wykorzystują dźwignię finansową. Zanim zostały wprowadzone wspomniane regulacje poziom lewarowania, oferowanego przez niektóre firmy finansowe mógł być nieproporcjonalny do tolerancji na ryzyko klienta detalicznego. ESMA chciała w ten sposób wyeliminować działania nieodpowiedzialne czy nieetyczne. Ta sama regulacja, która wprowadziła ograniczenia dźwigni, nałożyła również na brokerów zakaz oferowania klientom detalicznym tzw. opcji binarnych. Oznacza to, że broker zarejestrowany na terenie Unii Europejskiej nie może zaproponować tego rodzaju instrumentu klientowi, bez względu na kraj, z jakiego pochodzi.

Takie obostrzenie miało wyeliminować ryzyko wykorzystania opcji binarnych przez nieuczciwych traderów na niedoświadczonej grupie docelowej, ponieważ tzw. binarki obarczone były bardzo wysokim ryzykiem utraty środków – niekiedy porównywano je raczej z narzędziem „hazardowym” niż z instrumentem inwestycyjnym. Zastosowany przez ESMA środek interwencyjny obowiązuje do 1 lipca 2019 roku i jeżeli nie zostanie przedłużony wygaśnie z dniem 2 lipca 2019 roku. Komisja Nadzoru Finansowego już się tą sprawą zainteresowała i 25 czerwca 2019 roku zakazała oferowania klientom detalicznym opcji binarnych. Motywując swoje stanowisko nadmiernym ryzykiem podniesienia strat w przypadku inwestowania w tego rodzaju instrumenty oraz chęcią kontynuowania ochrony klientów detalicznych, jaką zapewniały regulacje ESMA.