Czym jest zmienność rynkowa?

W kontekście rynku kapitałowego zmienność odnosi się do wahań cen transakcyjnych wobec wartości średniej w określonym przedziale czasu. Im szerszy zakres zmian ceny, tym zmienność rynkowa danego waloru jest większa. Wysoką zmienność wyrażają szeroko rozłożone wartości wokół średniej, natomiast bliższe ułożenie poszczególnych punktów danych świadczy o niskiej zmienność. Im wyższa zmienność rynkowa, tym ryzyko transakcji jest wyższe. Walory finansowe o większej zmienności uważane są za bardziej ryzykowne i odwrotnie – niższa zmienność rynkowa jest oznaką stabilności, a walor wykazujący niską zmienność postrzegany jest jako bardziej bezpieczny. W tym kontekście zmienność rynkową można postrzegać w charakterze wskaźnika ryzyka konkretnej inwestycji.

Rodzaje zmienności rynkowej Forex

Rozróżniamy zmienność historyczną i implikowaną. Zmienność historyczna, zwana również zmiennością zrealizowaną, obliczana jest na podstawie ruchów cen w przeszłości, poprzez uśrednienie odchylenia danego waloru od jego średniej ceny w pewnym okresie czasu. Biorąc za przykład ceny akcji, obliczana jest średnia wartość akcji w danym przedziale czasowym. Rzeczywiste indywidualne ceny oscylują wokół tej średniej, w niektórych przypadkach w górę, w niektórych w dół. Średnia różnica między tymi wahaniami a średnim wskaźnikiem cen akcji odzwierciedla zmienność rynkową. Zmienność historyczna, w tym ujęciu, stanowi statystyczną metodę pomiaru rozkładu wahań cen określonego walory finansowego w danym okresie czasu, służącą do kalkulacji ryzyka inwestycyjnego.

Innym miernikiem, które inwestorzy analizują przy podejmowaniu decyzji handlowych na rynkach finansowych jest zmienność implikowana. Termin ten odnosi się do szacowanej fluktuacji aktywów w przyszłości. Wskaźnik wskazuje jedynie, jak rynek postrzega przyszłą zmienność, lecz nie przewiduje, w jakim kierunku zmieni się cena walorów. To miernik czysto prognostyczny, oparty na teoretycznej kalkulacji ceny lub wycenie opcji. Podstawę do obliczeń zmienności implikowanej stanowią aktualne ceny rynkowe. Dzięki poprawnemu określeniu zmienności, inwestorzy mogą precyzyjniej ocenić atrakcyjność konkretnej opcji. Z tego punktu widzenia implikowana zmienność ma wpływ na sytuację podaży i popytu na tę opcję.

Jak obliczyć zmienność rynkową na Forex?

Zmienność odnosi się do odchylenia standardowego od średniej. W uproszczeniu miernik ten oblicza się na podstawie odchyleń ceny od jej średniej w określonym okresie czasu. Im większe odchylenia, tym większa zmienność rynkowa. Średnią oblicza się dodając wartości ze wszystkich okresów, następnie wynik dzieli się przez liczbę okresów. W kolejnym kroku oblicza się odchylenia od średniej, czyli tzw. odchylenie standardowe. Obliczamy różnicę pomiędzy każdą ceną zamknięcia a wcześniej obliczoną średnią, a wynik podnosimy do potęgi 2. Następnie dodajemy wszystkie wyniki, dzielimy przez liczbę okresów, a z ostatecznego noty wyciągamy pierwiastek kwadratowy.

Na rynku Forex zmienność jest narzędziem, które pozwala ustalić pary walutowe o najkorzystniejszym stosunku zmienności, w odniesieniu do kosztów (spread + prowizja brokera) w danym okresie czasu. Jednak w zasadniczym ujęciu wskaźnik ten, podobnie jak na innych rynkach finansowych, stanowi podstawę pomiaru ryzyka inwestycyjnego. Na ogół przyjmuję się , że czym większa zmienność, tym większa krótkoterminowa rentowność. Z drugiej jednak strony inwestowanie w najbardziej niestabilne pary walutowe jest obarczone wysokim ryzkiem straty.

Zmienność rynkowa i jej znaczenie na rynku na Forex

Zmienność jest nieodłącznym towarzyszem inwestora. Zarówno zmienność, jak i płynność należą do podstawowych współzależności rynku Forex. Z pewnością największe wahania na rynku walutowym mają miejsce podczas publikacji ważnych danych makroekonomicznych. Rynek ten jest szczególne wrażliwy na fundamentalne dane związane z sytuacją polityczno-gospodarczą, sytuacją monetarną oraz analizą branż . Istotne jest, aby zdać sobie sprawę, że płynność i zmienność pozostają w stałej korelacji. Oba czynniki są powiązane i jeden może wpływać w znacznym stopniu na drugi.

W przypadku rynku walutowego warto przeanalizować zmienność rynkową w węższym przedziale czasowym, ponieważ zarówno tydzień, jak dzień inwestycyjny jest dosyć zróżnicowany. Obserwując średnią zmienność ceny w poszczególne dni tygodnia możemy zauważyć istotne zależności, m.in.: zarówno aktywność inwestorów, jak i zmienność rynkowa w pierwszym dniu tygodnia jest mniejsza i rośnie z każdym kolejnym dniem. Natomiast jeżeli chodzi o poszczególne sesje, to warto wychwycić te godziny, w których występuje największe tempo zmian rynkowych. Wnioski z analizy aktywności inwestorów oraz zmienności rynkowej w konkretnych dniach tygodnia, porach dnia oraz roku stanowią zdecydowane ułatwienie we właściwym zarządzaniu ryzykiem oraz opracowaniu dobrej strategii handlowej.

Zobacz również