Co to jest spread walutowy?

Podczas wymiany walut w banku lub kantorze na ogół spotkamy się z trzema cenami. Pierwsza – o najwyższej wartości, określa kurs kupna, według którego możemy nabyć walutę. Druga (najniższa) to kurs sprzedaży, po którym możemy ją sprzedać. Trzecia oznacza średni rynkowy kurs wymiany walut. Ta ostatnia wartość stanowi uśredniony lub międzybankowy kurs wymiany. Oblicza się go jako punkt środkowy pomiędzy ceną kupna a ceną sprzedaży dwóch walut. Spread walutowy oznacza więc różnicę pomiędzy kursem kupna a kursem sprzedaży określonej waluty.

Jak obliczyć spread walutowy?

Zazwyczaj nie ma potrzeby obliczania spreadu walutowego. Większość banków czy kantorów internetowych zamieszcza informację o wysokości spreadu na swojej stronie internetowej. Jeśli jednak takiej informacji nie ma, a chcemy poznać wartość spreadu, należy od ceny sprzedaży odjąć cenę kupna danej waluty. Natomiast wartość procentową możemy obliczyć za pomocą prostego wzoru:

spread w % = [(kurs sprzedaży waluty – kurs kupna waluty) / średni kurs walutowy] x 100

W zależności od tego czy dokonujemy transakcji w kantorze stacjonarnym, banku, kantorze internetowym, czy za pośrednictwem kart wielowalutowych – spread, oznaczający różnicę kursową między kupnem a sprzedażą waluty, może być większy (szerszy) lub mniejszy (węższy). Dzieje się tak, ponieważ instytucje finansowe zarabiają na spreadzie walutowym pobierając różnego rodzaju opłaty od klientów. Obejmują one w szczególności marżę instytucji oraz prowizję za przeprowadzenie transakcji. Dlatego przy wymianie walutowej, a także przed zaciągnięciem kredytu w obcej walucie, warto rozeznać się w skali rozbieżności opłat w różnych instytucjach lub u brokerów. Najlepiej uważnie przeanalizować wszystkie koszty, z którymi wiąże się transakcja, aby spróbować znaleźć najdogodniejszą opcję. Z oczywistych względów niższy spread stanowi korzystniejsze rozwiązanie dla osoby wymieniającej walutę, wyższy przekłada się na większą stratę. Z tego względu, chcąc cieszyć się jak najtańszymi transakcjami, powinniśmy wybrać podmiot, który oferuje porównywalnie najniższy spread walutowy.

Jakie czynniki wpływają na wysokość spreadu walutowego?

Wartość spreadu walutowego określany jest w procentach lub w pipsach odpowiadających jednej setnej grosza (czwarta cyfra po przecinku w kursie walutowym). Dlatego, jeśli chcemy obliczyć spread walutowy wyznaczony przez określoną instytucję, należy od kursu sprzedaży odjąć kurs kupna, z uwzględnieniem przy tym wszystkich liczb po przecinku. Ponadto spread jest elementem, który ewoluuje w czasie i zmienia się w zależności od pewnych czynników. Na wysokość spreadu wpływa w szczególności koniunktura rynkowa. Jedną z ważniejszych kwestii branych pod uwagę przy obliczaniu spreadu jest zainteresowanie inwestorów daną parą walut. Im bardziej jest popularna, tym więcej jest kupujących i sprzedających, co z kolei ma pozytywny wpływ na spread, który ma tendencję do zawężania. W przypadku mniej popularnych, bardziej egzotycznych zestawień walut spread jest zwykle znacznie szerszy.

Podobnie rozumiana jest płynność obrotu wolumenu. Im wyższa, tym spread jest niższy i odwrotnie, aktywa o niskiej płynności są często kojarzone z wysokim spreadem. Istotna jest również stabilność notowań. Wymiana waluty, której kurs wykazuje tendencję do częstych i nieoczekiwanych zmian, będzie obarczona wyższym spreadem. Dzieje się tak dlatego, że nagłe wahania powodują trudności zarówno dla kupujących, jak i sprzedających przy zawieraniu pozycji.

Czym jest spread Bid-Ask?

Spread na giełdzie odnosi się do różnicy pomiędzy ceną kupna, zwaną Ask, a ceną sprzedaży instrumentu, zwaną Bid. Uwzględniając wszystkie realne koszty inwestowania, warto pamiętać, że spread stanowi główny koszt transakcyjny, a inwestor płaci go zarówno przy kupnie, jak i przy sprzedaży, co w ostatecznym rozrachunku uszczupla zysk z transakcji. Przy mniejszym spreadzie, koszt transakcji będzie niższy. Przy wyższym koszt transakcji wzrasta. Podobnie w przypadku handlu na runku walutowym Forex, przy każdym zajęciu pozycji długiej lub krótkiej ponosimy koszt spreadu (koszt transakcyjny), który przekłada się w bezpośredni sposób na potencjalny zysk lub stratę. W praktyce spread jest początkową stratą dla tradera, którą musi pokryć w dalszym procesie handlu. Większość brokerów oferuje jednak minimalną kwotę spreadu na popularnych parach walutowych, korzystając przede wszystkim z większej liczby transakcji.

Spread Bid-Ask stanowi najlepszą opcję dla inwestorów długoterminowych, którzy planują zakup instrumentu bazowego z zamiarem utrzymania go przez dłuższy czas. Natomiast w przypadku inwestowania krótkoterminowego, a także gdy wzrasta częstotliwość naszych transakcji w systemie handlowym, spread stanowi dodatkowe wyzwanie, ponieważ dla osiągnięcia zysku z transakcji rynek musi poruszyć się w korzystnym kierunku o kwotę większą niż spread. W rezultacie, im większa różnica pomiędzy ceną kupna i sprzedaży, tym większy ruch cenowy jest konieczny do osiągnięcia wymiernego zysku.

Zobacz również: