Czym jest rolowanie na rynku regulowanym?

Wykorzystanie kontraktów CFD (Contract for Difference) oznacza handel na różnicę w cenie instrumentu bazowego (np. akcji, surowca, waluty lub nawet kryptowaluty), który nie jest własnością inwestora. Handel ten wiąże się jedynie ze spekulacją na ruch ceny danych aktywów, który może przesunąć się zarówno w górę, jak i w dół. Kontrakty CFD dedykuje się przede wszystkim inwestorom, którzy poszukują krótkoterminowych, dynamicznych ruchów przy znacznym potencjale zysku i akceptacji wysokiego ryzyka. Z uwagi na to, że kontrakty CFD stanowią umowę dotyczącą zobowiązania realizowanego w przyszłości, każdy może zobowiązać się do kupna danych aktywów (czyli otwarcia długiej pozycji) lub zobowiązać się do sprzedaży (czyli otwarcia pozycji krótkiej).

Co po zajęciu długiej lub krótkiej pozycji?

Przy zajęciu przez inwestora długiej lub krótkiej pozycji, dom maklerski ma ustalony z góry termin zamknięcia kontraktu na określony instrument bazowy. Dla przykładu kontrakty opierane o cenę ropy rozlicza się są co miesiąc, a kontrakty na indeksy co 3 miesiące. Data wygaśnięcia kontraktu określa ostatni dzień, w którym można nim handlować. Wówczas inwestor może zamknąć swoją pozycję, realizując zakup bądź sprzedaż, co w konsekwencji przekłada się na zysk lub stratę zależnie od zmian cen danego kontraktu CFD. Jeżeli inwestor nie zamknie swojej pozycji, dom maklerski sam dokona rolowania (z j. ang. rollover) pozycji na następny okres inwestycyjny. Proces rolowania odbywa się automatycznie, bez zaangażowania ze strony tradera. Dom maklerski na bieżąco informuje o terminie rolowań i wypłaca inwestorowi lub obciąża go różnicą pomiędzy ceną zamknięcia starego kontraktu a ceną otwarcia nowego.

Co w przypadku zaangażowania w inwestycje na kontraktach futures?

Odmiennie wygląda sytuacja w przypadku tradera zaangażowanego w inwestycje na kontraktach futures, który chcąc utrzymywać swoją pozycję na przyszłość zobligowany jest do rolowania, czyli zamknięcia pozycji futures jednej serii i otwarcia jej ponownie w ramach kolejnej serii (z dalszym terminem realizacji). Przed wygaśnięciem kontraktu inwestor może również zdecydować się na rolowanie – czyli przeniesienie swojej aktualnej pozycji na następną serię kontraktu. Inwestor podejmuje decyzję o przejściu na nowy kontrakt w oparciu o analizę wykresów wartości aktywów, zarówno wygasającej serii kontraktu, jak i kontraktu kolejnej serii. Po podjęciu decyzji o wcześniejszym rolowaniu swoich pozycji inwestor może zdecydować o przejściu na kontrakt następnej serii, kiedy walor osiągnie określony poziom w tym kontrakcie. Procedurę tę może przeprowadzić w wybranym momencie, jednak przed tzw. dniem rolowania, czyli przed terminem wygaśnięcia kontraktu.

Rolowanie na rynku Forex

Kontrakty terminowe oraz CFD charakteryzują się bardzo szeroką ofertą instrumentów bazowych. Za ich pośrednictwem inwestor może handlować na rynku akcji, obligacji, walutowym, w ramach surowców, towarów, metali szlachetnych oraz przemysłowych, a nawet stóp procentowych i obligacji. W konsekwencji rolowania różnica w wycenie wolumenu na kontraktach futures oraz CFD wpływa neutralnie na wynik finansowy inwestora.

W kontekście kontraktów terminowych rolowanie jest procesem prowadzącym jedynie do przedłużenia terminu ważności poszczególnych walorów. Podobnie w przypadku kontraktów CFD,
rolowanie jest operacją czysto techniczną, która obejmuje korektę różnicy w wycenie kontraktów na rachunku handlowym w dniu rolowania. Jak więc wygląda rolowanie na rynku Forex, na którym kontrakty na różnice kursowe wyceniane są w odniesieniu do kontraktów futures funkcjonujących na giełdzie?

Proces ten ma miejsce każdego dnia, ściślej od poniedziałku do piątku, przed północą. Odbywa się automatycznie. Zamiana następuje w konsekwencji różnic w oprocentowaniu w ramach każdej z par walutowych. Rozpoczyna się przeniesieniem wszystkich otwartych pozycji tradera na kolejną sesję, po korekcie odnoszącej się do tzw. punktów SWAP, oznaczających różnice w stopach procentowych pomiędzy walutami.

W przypadku kiedy inwestor pozostawił na noc otwartą pozycję długą, a stopa procentowa waluty kwotowanej okazuje się niższa od stopy procentowej waluty bazowej, to wtedy zostają naliczone punkty swapowe. Oznacza to, że rachunek inwestora obciąża się na podstawie tabeli punktów swapowych, publikowanych zazwyczaj przez brokerów na początku tygodnia i obowiązujących przez siedem dni. W przeciwstawnej sytuacji broker dolicza punkty swapowe do wyniku z danej operacji, co w ostatecznym rozrachunku może zwiększyć rentowność danej inwestycji. Punkty stanowią koszt utrzymywania określonej pozycji przez brokera na rynku. Zysk z rolowania może stanowić dodatkową formę dochodu. Trzeba pamiętać o tym, że wartość SWAP-u uzależniona jest również od marży danego brokera.

Zobacz również: