Czym jest wolumen obrotu?

Wolumen obrotu to ilość kupowanych i sprzedawanych aktywów w określonym czasie na rynku akcji lub giełdzie kontraktów terminowych. Na ogół podawany jest w ujęciu dziennym i czasami bywa wykazywany wraz obrotem. Należy jednak pamiętać, że oba terminy różnią się od siebie, albowiem obrót wyraża sumowaną wartość wszystkich wykonanych transakcji (iloczyn liczby transakcji i ceny).

Wolumen może odnosić się do poszczególnych akcji na giełdach lub pojedynczych kontraktów na rynkach terminowych. Możliwe jest również określenie wolumenu obrotu dla segmentów rynku lub całego rynku. W tym celu wolumen obrotu poszczególnych akcji lub innych papierów wartościowych jest sumowany. Przy odpowiednich wartościach porównawczych poziom wolumenu obrotu dostarcza informacji o tym, czy inwestorzy są bardzo aktywni, czy też zachowują się z rezerwą. Szczególnie wysokie wolumeny obrotu, przy najniższych lub najwyższych wartościach akcji, wyrażają emocje jakie panują wśród inwestorów w danym dniu.

Wolumen obrotu a jego śledzenie

Każda giełda śledzi wolumen obrotu i udostępnia te informacje. W ciągu jednego dnia handlowego wolumen może być publikowany maksymalnie raz na godzinę. Godzinowy wolumen obrotu oparty jest na danych szacunkowych, rzeczywiste dane zostają opublikowane najwcześniej następnego dnia.

Do czego wykorzystywany jest wolumen obrotu?

Handlowcy postrzegają wolumen obrotu jako ważny wskaźnik techniczny do oceny płynności konkretnego składnika aktywów. Dodatkowo dostarcza traderom informacji o tym, ilu inwestorów jest zainteresowanych kupnem i sprzedażą określonego aktywu. Pomaga również dostrzec pewne prawidłowości. W tym ujęciu wolumen obrotu, jest istotnym czynnikiem w procesie handlowym. Inwestorzy używają go jako wskaźnika technicznego, który pomaga im zdecydować czy lepiej wejść, a może wyjść z transakcji. Można go również wykorzystać do określenia płynności aktywów na podstawie danych rynkowych.

Łącząc wahania cen ze wskaźnikiem wolumenu obrotu można precyzyjnej określić kierunek trendu i oczywiście podjąć odpowiednie działania. Połączenie ruchów cen i wolumenu pozwala zobaczyć w jakim kierunku prawdopodobnie będzie się poruszał rynek w przyszłości. Może to zwiastować początek nowego trendu wzrostowego i być może nowej hossy. Z drugiej strony kilka dużych wyprzedaży rynkowych w krótkim czasie, którym towarzyszy ponadprzeciętny wolumen, może sygnalizować początek korekty lub nawet potencjalnej bessy.

Znaczenie wolumenu obrotu

W handlu wolumen obrotu dostarcza cennych informacji o intensywności i sile ruchu aktywami. Z tego powodu nie powinno go zabraknąć w żadnej kompleksowej analizie technicznej wydarzeń rynkowych. Obserwując wolumen obrotu można zauważyć kiedy aktywność handlowa uczestników rynku wzrasta lub słabnie. Spore wybicie wolumenu obrotu lub udana obrona ważnych poziomów cenowych często działa jak katalizator rozwoju cen i może prowadzić do silnych ruchów. Jeśli wolumen obrotu rośnie wraz z trendem, to zmiana trendu jest na ogół zapowiadana przez spadek wolumenu. Oznacza to, że jeśli cena osiągnie nowy szczyt w trendzie wzrostowym, podczas gdy wolumen obrotu nie wyznacza lokalnego maksimum, wówczas trend jest słaby i w każdej chwili można się spodziewać odwrócenia trendu. Z tego punktu widzenia analiza wolumenu jest w stanie zasygnalizować zarówno stabilność, jak i słabość trendu. I tym samym potwierdzić swoje znaczenie w analizie technicznej.

Wiodący wskaźnik wolumenu obrotu do analizy technicznej oraz tradingu

Aby ułatwić interpretację danych, na przestrzeni lat opracowano różnorodne wskaźniki do oceny wolumenu obrotu. Jednym z najbardziej podstawowych i najczęściej używanych wskaźników jest On Balance Volume (OBV). Za pomocą tego wskaźnika można porównać rozwój cen z rozwojem wolumenu obrotu w określonych okresach czasu. W tym kontekście kluczową rolę odgrywają rozbieżności między cenami a wskaźnikiem wolumenu. Wskaźnik OBV uwzględnia wielkość wolumenu oraz jego wpływ na wzrost lub spadek cen. Miernik ten jest wykorzystywany w analizie technicznej do pomiaru stopnia oddziaływania na kupno i sprzedaż. Badania przeprowadzone przez twórcę OBV – Joe Granville’a wskazały, że zmiany kierunku On Balance Volume zwiastowały potencjalne odwrócenie kierunku ruchu cen. W założeniach Granville’a , w trendzie wzrostowym, wolumen powinien rosnąć, gdy ceny rosną i spadać, gdy ceny spadają. W przypadku trendu spadkowego, wolumen powinien rosnąć, gdy ceny spadają i spadać, gdy ceny rosną.

Zobacz również