Czym jest rynek finansowy?

Rynek finansowy jest miejscem, w którym kupuje się i sprzedaje różnego typu aktywa finansowe, czyli formy pieniądza lub praw do pieniądza, są to między innymi obligacje, akcje, waluty czy instrumenty pochodne. Umożliwia przenoszenie kapitału między podmiotami gospodarczymi. Umożliwia również zarządzanie ryzykiem związanym z niespodziewanymi zmianami, tworzenie cen odzwierciedlających popyt oraz alokację zasobów w efektywny, a zarazem sprawiedliwy sposób.

Podział rynku finansowego

Celem traderów jest osiąganie maksymalnych zysków przy jednoczesnym unikaniu ryzyka. Podczas podejmowania świadomych decyzji inwestycyjnych bardzo istotne jest, by dogłębnie zrozumieli funkcjonowanie całego rynku finansowego. Każdy z jego segmentów ma swoje własne cechy, korzyści i zagrożenia.

Rynek walutowy

Na rynku walutowym obraca się różnymi walutami, takimi jak euro, dolar czy funt. Służy on do:

 • wymiany walut, by móc dokonać transakcji międzynarodowych,
 • spekulowania na zmianach kursów walut, zabezpieczenia się przed ryzykiem kursowym oraz realizowania polityki monetarnej.

Za podsegment rynku walutowego można uznać rynki kryptowalut, między innymi Bitcoin i Altcoins, chociaż niekiedy wymienia się je osobno.

Rynek pieniężny

Rynek pieniężny umożliwia handel instrumentami finansowymi o krótkim terminie zapadalności. Należą do nich między innymi:

 • bony skarbowe,
 • certyfikaty depozytowe,
 • lokaty międzybankowe.

Dodatkowo, pomaga w zapewnieniu bieżących środków finansowych dla potrzeb podmiotów gospodarczych i w utrzymaniu właściwego poziomu płynności w systemie finansowym.

Rynek kapitałowy

W przeciwieństwie do rynku pieniężnego, na rynku kapitałowym handluje się długoterminowymi instrumentami finansowymi. Należą do nich:

 • akcje, czyli papiery wartościowe, dające prawo do udziału w kapitale i zyskach spółki akcyjnej,
 • obligacje, czyli papiery wartościowe stanowiące zobowiązanie do zapłaty określonej sumy pieniędzy (wraz z odsetkami) w ustalonym terminie.

Sam rynek kapitałowy ma dwie podstawowe funkcje. Służy do pozyskiwania kapitału na inwestycje i rozwój przedsiębiorstw oraz do lokowania oszczędności przez inwestorów, kupujących akcje i obligacje w celu uzyskania zysków.

Rynek terminowy (instrumentów pochodnych)

Rynek terminowy, nazywany też rynkiem instrumentów pochodnych, służy do zakupu i sprzedaży instrumentów finansowych, których wartość zależy od wartości innego aktywa (bazowego), na przykład od wartości waluty, akcji, obligacji czy towaru. Przedmiotem handlu są w tym przypadku kontrakty terminowe, kontrakty swap i kontrakty na różnice kursowe (CFD). Dzięki temu możliwe jest ustalania z wyprzedzeniem warunków transakcji na aktywa bazowe. Do głównych funkcji rynku terminowego należą:

 • zarządzanie ryzykiem związanym z nieprzewidzianymi zmianami oraz zmianami cen,
 • czerpanie zysków ze zmian cen aktywów bazowych i umożliwienie dostępu do aktywów bazowych niedostępnych lub ograniczonych na innych rynkach.

Rynek towarowy

Na rynku towarowym handluje się, towarami naturalnymi lub przetworzonymi, takimi jak:

 • ropa naftowa,
 • metale szlachetne,
 • kawa,
 • pszenica,
 • cukier.

Rynek towarowy służy do spekulowania na zmianach cen surowców, które są uwarunkowane rozmaitymi czynnikami, takimi jak podaż, popyt, polityka, pogoda i cykle gospodarcze. Umożliwia również zabezpieczenie się przed ewentualnymi stratami związanymi z niekorzystną zmianą cen, poprzez ustalenie z góry warunków transakcji.

Rynek depozytowo-kredytowy

Rynek depozytowo-kredytowy to segment rynku finansowego służący do udzielania pożyczek i depozytów przez instytucje finansowe: banki, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe czy fundusze pożyczkowe. Umożliwia uzyskanie kredytobiorcom finansowania i zapewnia bezpieczną i dochodową formę oszczędzania dla podmiotów szukających miejsca do ulokowania nadwyżek finansowych w celu uzyskania zysków.

Rynek ubezpieczeń

Rynek ubezpieczeń jest segmentem, w którym oferowane są usługi ubezpieczeniowe polegające na przeniesieniu ryzyka od ubezpieczającego do ubezpieczyciela za ustaloną wcześniej składkę. Dodatkowo, ułatwia ochronę przed niemożliwymi do przewidzenia stratami finansowymi, wynikającymi ze zdarzeń losowych, na które nie mamy wpływu. Należą do nich m.in. wypadki, poważne choroby, kradzież, zalanie czy pożar.

Znajomość rynku finansowego jest niezbędna dla tradera

Rynek finansowy jest zróżnicowany, a jego poszczególne rodzaje wpływają na siebie wzajemnie i uzupełniają się. Dzięki dobremu zrozumieniu tego złożonego systemu dużo łatwiej jest podejmować decyzje inwestycyjne, przynoszące wymierne zyski bez niepotrzebnego ryzyka.

Zobacz również